Rowaco är miljöcertifierat enligt ISO 14001

Efter en målmedveten miljösatsning är nu Rowaco miljöcertifierade enligt ISO 14001. Detta har lyckats genom ett stort engagemang från personalens sida, att utbildningsinsatser har genomförts samt att checklistor för verksamheten har tagits fram.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöstyrning som har tagits fram gemensamt av näringsliv, myndigheter och miljöorganisationer genom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). Ett företag som certifieras enligt ISO 14001 måste sköta sina miljöfrågor på ett ambitiöst och medvetet sätt.

En miljöcertifiering enligt ISO 14001 kräver:

  • Att en miljöutredning av företaget görs.
  • Att företaget dokumenterar och redovisar sitt miljöarbete.
  • Att företaget följer lagar och andra bestämmelser som finns inom miljöområdet.
  • Att företaget har en miljöpolicy och kontinuerligt anger konkreta miljömål, samt har en handlingsplan för hur policyn skall uppfyllas.
  • Att företaget arbetar för kontinuerliga miljöförbättringar.

En ISO-certifiering kräver att företagets miljöarbete granskas av en oberoende revisor. Bureau Veritas Certification har utfört granskningen av Rowaco och kommer att följa upp denna med regelbunden intervall. För att bibehålla certifieringen krävs att företaget godkänns av kontinuerliga kontroller i ett intervall av 1–2 gånger per år.